Lista spraw

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do Prezydenta Miasta wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia przez Prezydenta Miasta w tym zakresie.

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia przez Prezydenta Miasta w tym zakresie.

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta