Nazwa usługi: Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Sposób załatwienia sprawy: Uzyskanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty:

1.Od wypisu:
a. do 5 stron - 30 zł,
b. powyżej 5 stron - 50 zł
2. Od wyrysu:
a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą formatu A4 - 20 zł
b. nie więcej niż 200 zł

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa - 5 zł/1 strona
4. Udzielenie pełnomocnictwa 17 zł,

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny: Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Formularze tradycyjne: Wniosek wypis i wyrys z MPZP oraz Studium.pdf