Najpopularniejsze usługi

Ustalenie terminu na spotkanie z radnym miasta Skarżyska-Kamiennej

Usługa umożliwia wysłanie do radnego miasta Skarżyska-Kamiennej wniosku o ustalenie terminu spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach...

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowani...

Najem mieszkania komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Udostępnianie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administra...

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o stypendium/zasiłek szkolny do Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchac...

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, drogą elektroniczną może złożyć wyłącznie osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Zgodnie z art.7 ust.1b Ustawy o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U z...

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych

Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców

Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej

Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia

wyników