Nazwa usługi: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub celu publicznego albo warunków zabudowy oraz wymagane załączniki do wniosku oraz potwierdzenia wniesienia opłaty. Wniosek do odebrania w Referacie lub ze strony internetowej bip.skarzysko.pl
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do Prezydenta Miasta wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
   
Opłaty:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz 1546) opłata skarbowa 598 zł /właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego wbniosek dotyczy jest zwolniony z opłaty skarbowej

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, a decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf