Lista spraw

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra ws...

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i p...

Udostępnianie informacji publicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administra...

Ustalenie terminu na spotkanie z radnym miasta Skarżyska-Kamiennej

Usługa umożliwia wysłanie do radnego miasta Skarżyska-Kamiennej wniosku o ustalenie terminu spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach...

Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadn...

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego pla...