Nazwa usługi: Wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Dowód uiszczenia opłaty
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Wniosek o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu duplikatu lub kopii dokumentu
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu.

Odpisy lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów przechowywanych w archiwum wydawane są po uzasadnieniu i udokumentowaniu ważnym interesem strony 1) osobom fizycznym 2) zstępnym w/w 3) pełnomocnikom w/w 4) osobom prawnym.
   
Opłaty:

5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

Opłata za wykonanie poświadczonej za zgodność kopii dokumentu (5.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- Art. 217
- Art. 218
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 lipca 193 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o kopię decyzji.pdf