Nazwa usługi: Organizacja imprezy masowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
 • Informacja o organizacji służby porządkowej oraz służby informacyjnej. Informacja zawiera dane dotyczące służby porządkowej oraz informacyjnej obejmujące: liczba osób danej służby, organizacja służby, oznakowanie służby, wyposażenie służby, sposób rozmieszczenia służby.
 • Dane osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej. Dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej Dotyczy przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Informacja o powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta straży granicznej.
 • Informacja o powiadomienie o komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej.
 • Harmonogram opuszczenia przez uczestników imprezy masowej obiektu lub terenu.
 • Opinia komendanta policji o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach
 • Program i regulamin imprezy masowej wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom
 • Regulamin obiektu (terenu) wraz o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
 • Instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 • Oświadczenie o wyposażeniu wykorzystywanym do organizacji imprezy masowej
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe na imprezie masowej.
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - jeżeli jest wymagane.
 • Wniosek o zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
 • 2. Plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, powinien mieć postać graficzną i powinien zawierać: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 • Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Zgodnie z art.6 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. Szczegółowy zakres instrukcji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 • Terminarza imprez masowych. Terminarz imprez masowych dotyczy przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie lub rozgrywek meczów piłki nożnej.
 • Informacja o liczbie miejsc na imprezie masowej. Informacja zawiera liczbę miejsc dla osób na imprezie masowej oraz liczbę miejsc stojących - jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
 • Informacje o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej.
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
   
Opłaty:

82 zł

Organizacja imprezy masowej (82.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
- Art. 62 ust. 1
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 54 poz. 323)
Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113)
Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181)
Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16 poz. 73)
Ustawa
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 820)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.pdf