Nazwa usługi: Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
   
Sposób załatwienia sprawy: Uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców
   
Opłaty:

Nie dotyczy

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku
   
Tryb odwoławczy: 1. Odwołanie od decyzji administracyjnej rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line do rejestru mieszkańców, wydanej przez organ gminy składa się w terminie 14 dni do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję;
2. Od decyzji administracyjnej rozstrzygającej o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dostępu on-line do rejestru PESEL, wydanej w I instancji przez Ministra Spraw Wewnętrznych składa się, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wniosek o ponowne rozpatrzenie
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny: Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych
   
Formularze tradycyjne: