Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • Skan ogólnego planu orientacyjnego w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
  • Skan oświadczenia o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektonicznej- budowlanej.
  • Skan szczegółowego harmonogramu robót (wymagany w przypadku etapowania robót).
  • Skan projektu organizacji ruchu.
  • Informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających długoterminowego wykorzystania pasa drogowego (np. infrastruktura podziemna), niezbędne jest uzyskanie trzech zezwoleń :
1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W celu wykonania działań nie związanych z potrzebami ruchu drogowego, ale wymagających chwilowego wykorzystania pasa drogowego, niezbędne jest uzyskanie jednego zezwolenia:
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
   
Opłaty:

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi

Numer wydanej decyzji (0.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.pdf