Nazwa usługi: Przyznanie dodatku mieszkaniowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 19/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 2529 147
fax.

   
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie
  • Dokument potwierdzający dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, drogą elektroniczną może złożyć wyłącznie osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Zgodnie z art.7 ust.1b Ustawy o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz.2133 ze zmianami) ... na żądanie wnioskodawcy zarządca budynku (w tym konkretnym przypadku Gmina Skarżysko-Kamienna) potwierdza podpisem prawdziwość informacji zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego tj. pkt. 2-5 oraz 7 i 9.
Potwierdzony przez Gminę S-Kam wniosek zostaje przekazany do Działu Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, który zastrzega sobie zgodnie z art.7 ust.13 cyt. wyżej Ustawy, że w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informację i dane. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.
   
Opłaty:

Brak opłat

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego decyzję
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
deklaracja o dochodach 2.pdf
deklaracja o dochodach.pdf