Nazwa usługi: Ustalanie opłaty adiacenckiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25-20-182
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Dokument potwierdzający własność nieruchomości: akt notarialny lub dokument potwierdzający nabycie spadku po poprzednim właścicielu.
  • Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - dotyczy tylko właścicieli nieruchomości rolnych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Opłata adiacencka jest ustalana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Artykuł 144 przedmiotowej ustawy definiuje opłatę jako partycypowanie właścicieli nieruchomości w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej na podstawie powoływanej delegacji ustawowej podjęła Uchwałę Nr XX/166/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., ustalając wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 5 %. Należy zaznaczyć, że ustawodawca określił górną granicę stawki procentowej w wysokości 50% zostawiając jednocześnie w kompetencji Rady Miasta określenie stawki obowiązującej na terenie jej miasta.
Przepisy ustawy dają również możliwość rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty roczne. Kwestię tą szczegółowo reguluje art. 147 w/w ustawy. W takim przypadku opłata jest zabezpieczana na hipotece i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
   
Opłaty:

Ustaloną opłatę adiacencką można uiścić w kasie Urzedu Miasta Skarżyska-Kamiennej lub przelewem na konto Urzedu Miasta Skarżyska-Kamiennej w banku Getin Noble Bank S.A. Nr 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002.

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 64)
- Art. 143
- Art. 148
Inne
Uchwała Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XX/166/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 104
- Art. 107
   
Inne informacje: Na każdym etapie postępowania strona może składać wyjaśnienia i przedkładać dokumenty, które maja związek z toczącym się postępowaniem.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Opłata adiacencka.pdf