Nazwa usługi: Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona. Dokumentami takimi są: - zaświadczenie o zarobkach, - odcinek emerytury lub renty, - zaświadczenie o świadczeniach z pomocy społecznej, - zaświadczenie z Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych, - alimenty, - stypendia i inne. W przypadku niezarejestrowania jako osoba bezrobotna – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o bonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielane są:

1. osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. spółdzielniom mieszkaniowym, członkami których są osoby wymienione w pkt. 1.

Wnioski należy składać w terminie do 15 marca (każdego roku).
   
Opłaty:

Brak opłat

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
- Art. 74
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.pdf