Nazwa usługi: Stypendium szkolne
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
  • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o stypendium/zasiłek szkolny do Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego
   
Opłaty:

Brak opłat

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
Jakie dokumenty do wniosku.pdf
Oświadczenia o dochodzie lub zmianie dochodu.pdf
Wniosek o stypendium.pdf
Konto bankowe do stypendiów.pdf