Nazwa usługi: Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  • Załączniki do wniosku: a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką, b) naklejka z hologramem, c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów), d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika, e) potwierdzenie wniesienia opłat.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   
Opłaty:

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Opłata za wydanie decyzji. (10.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:


   
Formularze tradycyjne: Zawiadomienie o zawieszeniu licencji.pdf
Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji.pdf
Wniosek o udzielenie licencji.pdf