Nazwa usługi: Zaświadczenia o stanie majątkowym
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania
   
Opłaty:

17 zł

- opłatę należy uiścić: w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004
- opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, świadczeń socjalnych, nauki, ochrony zdrowia

Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie posiadania (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 122 poz. 1319 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Zaświadczenie o stanie majątkowym bez opłaty.pdf
Zaświadczenie o stanie majątkowym z opłatą.pdf