Nazwa usługi: Zgłoszenie się pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ administracji publicznej
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
   
Sposób załatwienia sprawy: 1. Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej zgłoszenia pełnomocnika strony do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym
2.Jeśli strona postępowania ustanowiła pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od tego czasu pisma doręcza się pełnomocnikowi.
3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, zobowiązana jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
   
Opłaty:

Brak opłat

Opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie posiadania (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 40
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: pełnomocnictwo_meldunek.pdf