Nazwa usługi: Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
  • Dowód uiszczenia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.
   
Opłaty:

17 zł

Opłata za zameldowanie i wymeldowanie (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów
   
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
Ustawa
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1328)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: wniosek_zameld_wielokezyczny_formularz.pdf
wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf