Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Usługę można zrealizować elektronicznie.
   
Opłaty:

21 zł wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych, bądź stwierdzające stan zaległości

17 zł pozostałe zaświadczenia

- opłatę należy uiścić: w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004

- opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, świadczeń socjalnych, nauki, ochrony zdrowia

Pozostałe zaświadczenia (17.00 zł.)
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach (21.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Zaświadzczenie o niezaleganiu w podatkach.pdf